Głównym tematem były media cyfrowe w pracy z młodzieżą.

Sesje obejmowały takie tematy, jak odpowiedzialne korzystanie z mediów cyfrowych, krytyczny stosunek do mediów społecznościowych, cyfrowe media do zarządzania projektami, promocja pracy z młodzieżą w mediach społecznościowych, znaczenie kompetencji cyfrowych dla młodych ludzi - szczególnie tych z mniejszymi możliwościami i znaczenie europejskiego certyfikatu YOUTHPASS.

Delegaci mieli zaszczyt zostać zaproszeni przez Cypryjskiego Komisarza ds. Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych, Pana YiannisaYiannakisa, który zaangażował się w dyskusję na temat wolontariatu na Cyprze, wkładu młodych ludzi, ram prawnych i usprawnień dokonanych w ostatnich latach i wyzwania, które wciąż czekają.

Delegaci odwiedzili YouthMakerspace w Larnace, przestrzeń utworzoną przez Youth Board of Cyprus, gdzie młodzi ludzie mają dostęp do wysokiej jakości sprzętu, takiego jak skanery 3D, drukarki 3D, roboty, micro procesory i systemy rzeczywistości wirtualnej do opracowywania prototypów i wdrażanie pomysłów biznesowych.

Sesje prowadzone były przez profesjonalnych trenerów młodzieżowych. Dzięki ich aktywnemu uczestnictwu pracownicy młodzieżowi wnieśli ważny wkład w cyfrowe media w pracy z młodzieżą w Europie.

Projekt był wspierany przez program Erasmus +

 

GO DIGITAL- REPORT

The training course “Go Digital”, organised bySEAL CYPRUS took place in Larnaca from 18thto 24h of March 2018 with the participation of youth workers from 8 European countries; Cyprus,Greece, Poland, Czech Republic, Germany, Bulgaria, Slovakia and Estonia.

The main topic was Digital Media in Youth Work.

­The sessions covered topics suchas the responsible use of digital media, the critical attitude towards the social media,digital media for project management, the promotion of youth work in the social media, the importance of digital competences for the young people- especially those with fewer opportunities, and the significance of the European certificate YOUTHPASS.

The delegates had the honour to be paid a visit by the Cyprus Commissioner for Volunteerism and NGO, Mr.YiannisYiannakis,who engaged into discussion about volunteerism in Cyprus, the contribution of young people, the legal framework, and the improvements made in recent years and the challenges still ahead.

The delegates also visited the Youth Makerspace inLarnaca,a space created by the Youth Board of Cyprus where the young people have access to high-quality equipment such as 3D scanners, 3D printers, robots, mini processors and virtual reality systems for developing prototypes and implementing their business ideas.

The sessions were held by professional youth trainers. With their active participation, the youth workers gave important input about digital media in youth work in Europe.

The project was supported by the European Programme Erasmus+

 
Galeria zdjęć: