FUNDACJA CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ OGŁASZA

XVII edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów

 

Program jest skierowany do wszystkich maturzystów z terenu byłego woj. leszczyńskiego, którzy w 2018r. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną.

Stypendium przyznawane jest na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

W roku akademickim 2018/2019 stypendium pomostowe będzie wynosiło 5000,00zł i będzie wypłacane przez 10 miesięcy po 500,00zł miesięcznie, na indywidualne konto stypendysty.

Kto może zostać stypendystą?

Kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

 1.   Są obywatelami polskimi lub posiadaja Kartę Polaka. Muszą być maturzystami 2018 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2018 roku będą dyskwalifikowani.

 2.   Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 1575 zł brutto w przeliczeniu na osobę (dochód brutto wyliczony z czerwca 2018 r.), Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.

 3.   Pochodzą z terenów do 20.000 mieszkańców, tzn. zamieszkują na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Program jest skierowany do wszystkich tegorocznych maturzystów z terenu byłego woj. leszczyńskiego którzy w 2018r. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną.

 4.   Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stronie internetowej.

 5.   Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,

6.   PUNKT NAJWAŻNIEJSZY – posiadają REKOMENDACJĘ Lokalnej Komisji Stypendialnej przy Fundacji Centrum Aktywności Twórczej. Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania online. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane.

7. Preferowane będą osoby posiadające zaświadczenia o przynależności do różnych grup, organizacji, klubów, stowarzyszeń, itp.

 

===============================================================================================================

Procedura składania wniosku:

Krok 1 - Uzyskanie rekomendacji

Rekomendacji udziela Lokalna Komisja Stypendialna przy Fundacji Centrum Aktywności Twórczej w odpowiedzi na wysłane poprzez email prośby kierowane na adres: fundacja.cat@gmail.com. Prośbę o rekomendację (wzór w załączeniu) należy złożyć do 01 sierpnia 2018 roku.Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fundacji Centrum Aktywności Twórczej otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 10 sierpnia 2018.

Do prośby o rekomendację należy załączyć skany:

1. Świadectwa dojrzałości; 

2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata dotyczące wysokości dochodów brutto rodziny w czerwcu 2018r. (np. zaświadczenia z zakładu pracy,
   z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur itp.)

3.  Podpisaną klauzulę informacyjną dla członków rodzin kandydatów na stypendystów.(w załączeniu do wniosku o rekomendację)

4. Zaświadczenia z dodatkowej działalności wolontariackiej, społecznej, w klubach itd/jeśli dotyczy/

KANDYDACI, KTÓRZY NIE PRZEŚLĄ WSZYSTKICH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, ZOSTANĄ ZDYSKWALIFIKOWANI NA ETAPIE FORMALNYM.

Spośród wszystkich przedstawionych kandydatów, komisja stypendialna wybierze 5, których zarekomenduje do otrzymywania stypendium.Osoby rekomendowane będą zobligowane wypełnić do 17 sierpnia 2018 r. (do godz. 14-tej) na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości wniosek on-line.

-------------------

Krok 2 – wypełnienie wniosku

Kandydat wypełnia on-line do do 17 sierpnia 2018 (do godz.16.00) wniosek aplikacyjny Programu Stypendiów Pomostowych dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl .

W pytaniu „Czy posiadasz rekomendację organizacji lokalnej?” kandydaci, którzy otrzymali rekomendację drogą mailową, dają odpowiedź twierdzącą i wpisują „Fundacja Centrum Aktywności Twórczej"

Krok 3 – złożenie wniosku

Kandydat drukuje wniosek wygenerowany on-line, podpisuje i wraz z wymaganymi załącznikami (listę potrzebnych załączników wygeneruje system) dostarcza do biura Fundacji Centrum Aktywności Twórczej do dnia 19 sierpnia 2018r.

Wnioski można dostarczać:

1/osobiście do biura Fundacji,

  Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, Więzienna 3, 64-100 Leszno

2/przesłać pocztą (liczy się data wpłynięcia) na adres:

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, Zachodnia 6, 64-100 Lasocice

 

Ostateczne decyzje ogólnopolskiej komisji stypendialnej Programu Stypendiów Pomostowych Segment II będą znane około 9 października 2018r. Otrzymanie stypendium będzie zależało od wysokości otrzymanych środków z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, która administruje segment II Stypendiów Pomostowych.

 Załączniki: