Spotkanie adresowane jest szczególnie do organizacji pozarządowych, chcących rozpocząć projekty międzynarodowe, lub rozwinąć zakres swoich działań.

Program spotkania przewiduje omówienie zasad i szczegółów programu Erasmus+, omówienie aplikacji (wniosku o dofinansowanie) oraz naliczania budżetu i grantu.

Program spotkania

10:00 -10:05 | Rozpoczęcie spotkania
10:10-11:00  | Struktura Programu, podział na sektory i akcje, i ich specyfika, priorytety programu, budżet projektu, wniosek elektroniczny, procedura URF, PIC,
                     Mobility Tool

11:00 - 11:30 | Partnerstwo zagraniczne, jak i gdzie szukać
11:30-11:45|    przerwa kawowa
11:45-12:45|   Akcja Kluczowa 1 i Akcja Kluczowa 2
12:45-13:00|  Pytania od uczestników i zakończenie spotkania 
 

Rejestracja

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się za pomocą formularza zgłoszeniowego. Termin zgłoszeń mija 07 listopada 2018 

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Miejsce

Gmach leszczyńskiego Ratusza; 13.11.2018 godz. 10:00 - 13:00

 

Kontakt
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej
erasmus@fundacja-cat.pl
tel. 888496548

//

The meeting is addressed especially to non-governmental organizations wishing to start international projects, 
or to expand the scope of their activities.

The program of the meeting provides for discussion of the principles and details of the Erasmus + program, 
discussion of the application (application for co-financing) and calculation of the budget and grant.

Program of the meeting
10:00 -10: 05 | Beginning of the meeting
10:10-11: 00 | Program structure, division into sectors and actions, and their specificity, 
program priorities, project budget, electronic proposal, URF procedure, PIC, Mobility Tool
11:00 - 11:30 | Foreign partnership, how and where to look
11: 30-11: 45 | coffee break
11: 45-12: 45 | Key Action 1 and Key Action 2
12: 45-13: 00 | Questions from participants and ending the meeting
 
Registration
The prerequisite for participation in the meeting is prior registration using the application form. 
The deadline for applications is November 7, 2018

The meeting can be attended by a maximum of 2 people from one organization/institution.
Participation in the meeting is free.
Participants cover the costs of travel to the meeting place.

Place
The building of the Town Hall in Leszno; 13/11/2018 at 10:00 AM - 1:00 AM