Wnioskodawca włączy doświadczenia i efekty implementacji niniejszego projektu do realizacji swojej strategii rozwoju poprzez następujące działania:

1. Facylitacja międzynarodowych kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi subregionu leszczyńskiego, zajmującymi się pracą z osobami dorosłymi z niskim zapleczem merytorycznym i kadrowym oraz ograniczonymi zasobami w zakresie implementacji projektów międzynarodowych, a organizacjami o korespondującej działalności z zagranicy.

2. Prowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych subregionu leszczyńskiego na podstawie wygenerowanego w projekcie modułu szkoleniowego wraz z dokumentacją, dotyczących edukacji pozaformalnej w pracy z osobami dorosłymi oraz z trenowaniem kompetencji cyfrowych i językowych tej grupy docelowej.

3. Prowadzenie warsztatów trenujących kompetencje cyfrowe dla dorosłych wykluczonych cyfrowo w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną w Lesznie, z wykorzystaniem jej zasobów cyfrowych oraz infrastruktury.

4. Zwiększenie ilości godzin prowadzonych przez wnioskodawcę kafejek językowych, trenujących kompetencje językowe dorosłych oraz podwyższenie standardu pracy i jakości świadczonych usług w tym zakresie.

Upowszechnianie i promocja będą miały na celu umożliwienie jak najszerszego zastosowania w praktyce rozwiązań, praktyk i metod, które zyska kadra dzięki uczestnictwu w mobilnościach (szkoleniach) podczas głównych działań projektowych.

Zostaną wypracowane trzy produkty, które będą miały służyć upowszechnieniu: broszura informacyjna, moduł szkoleniowy oraz webinarium.

W projekcie weźmie udział 7 uczestników, którzy odbędą 4 mobilności zagraniczne.