Na doradztwo, podczas którego pomożemy Ci wypełnić formularz zgłoszeniowy do konkursu "Leszczyński Wolontariusz Roku" zapraszamy w terminach: 

 • 05.11.2019 r. (wtorek) godz. 10:00-14:00;
 • 07.11.2019 r. (czwartek) godz. 10:00-14:00;
 • 12.11.2019 r. (wtorek) godz. 10:00-14:00;
 • 14.11.2019 r. (czwartek) godz. 10:00-14:00.

O konkursie:

Głównym celem konkursu "Leszczyński Wolontariusz Roku" 2019 jest promocja idei wolontariatu, promowanie różnorodnych form zaangażowania społecznego oraz kształtowanie postaw prospołecznych, ale również docenienie, podziękowanie i nagrodzenie osób i grup, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia działają na rzecz mieszkańców Leszna. Konkurs jest formą docenienia Wolontariuszy, ich pracy oraz trudu, który w nią wkładają.

Kandydatów do tytułu „Leszczyński Wolontariusz Roku 2019” w siedmiu równorzędnych kategoriach mogą zgłaszać osoby reprezentujące:

 • organizacje pozarządowe, tj. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 
  24 kwietnia 2003 r.,
 • szkoły i placówki oświatowe,
 • instytucje kultury,
 • instytucje pomocy społecznej,
 • przedsiębiorstwa i firmy zaangażowane społecznie,
 • inne, nie wymienione wyżej, podmioty współpracujące z wolontariuszami na terenie Miasta Leszna,
 • grupa mieszkańców Leszna – min. 3 osoby.

 Kandydaci będą wybierani w siedmiu równorzędnych kategoriach:

 1. Wolontariat Szkolny - osoba indywidualna do 18 roku życia,
 2. Wolontariat Młodzieżowy – osoba indywidualna w przedziale wiekowym powyżej 18 do 26 lat,
 3. Wolontariat Dorosły - osoba indywidualna w przedziale wiekowym powyżej 26 do 55 lat,
 4. Wolontariat Senioralny - osoba indywidualna powyżej 55 roku życia,
 5. Wolontariacka Grupa Roku – zespół min 3 osób,
 6. Inicjatywa Obywatelska,
 7. Firma Zaangażowana Społecznie.

Oceny kandydatów dokona powołana przez Prezydenta Miasta Leszna Kapituła Konkursu, w skład której wejdą minimum 4 osoby zaproszone przez organizatora oraz 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Leszna.

Przy analizie kandydatur do tytułu „Leszczyński Wolontariusz Roku 2019” w przypadku kategorii 1 – 4 (kategorie indywidualne) kapituła będzie brała pod uwagę w szczególności:

 • w jakich akcjach/wydarzeniach kandydat/-ka brał/-a udział,
 • jak długo kandydat/-ka angażuje/ angażował/-a się w wolontariat,
 • na rzecz jakich podmiotów kandydat/-ka prowadzi/ prowadził/-a działalność,
 • czy kandydat/-ka wykazuje się własną inicjatywą, kreatywnością, wnosi własne pomysły, zachęca inne osoby do pracy wolontariackiej, promuje ideę wolontariatu
 • opinie i rekomendacje na temat kandydata/-ki, inne informacje ważne dla oceny działalności wolontariusza,
 • ogólne wrażenie o kandydacie na podstawie opisu sylwetki kandydata zawartego we wniosku zgłoszeniowym.

Przy analizie kandydatur do tytułu „Leszczyński Wolontariusz Roku 2019” w przypadku kategorii 5-6 (Wolontariacka Grupa Roku, Inicjatywa Obywatelska)  kapituła będzie brała pod uwagę w szczególności:

 • innowacyjność działań – wprowadzanie i realizację nowatorskich pomysłów i działań usprawniających pracę,
 • częstotliwość i systematyczność działań – np.: liczbę przepracowanych godzin w danym okresie czasu, ilość akcji/kampanii/inicjatyw/ imprez/wydarzeń, w których wolontariusz brał udział,
 • skuteczność i efektywność pracy oraz zaangażowanie – wyniki, efekty pracy, np. liczba opracowanych plakatów, broszur, organizacji spotkań/imprez/wydarzeń,
 • umiejętność współpracy, angażowania i zachęcania innych osób do pracy wolontariackiej – np.: umiejętność pracy w grupie, komunikatywność.
 • ogólne wrażenie o kandydacie na podstawie opisu sylwetki kandydata zawartego we wniosku zgłoszeniowym.

Przy analizie kandydatur do tytułu „Leszczyński Wolontariusz Roku 2019” w przypadku kategorii 7 (Firma zaangażowana społecznie) kapituła będzie brała pod uwagę w szczególności:

 • cykliczność wspieranych/sponsorowanych przedsięwzięć,
 • znaczenie wspieranych/ sponsorowanych przedsięwzięć dla lokalnej społeczności miasta Leszna,
 • różnorodność wspieranych/ sponsorowanych lokalnych przedsięwzięć,
 • ogólne wrażenie o zgłoszonej firmie na podstawie opisu zawartego we wniosku zgłoszeniowym.

 Kandydatów należy zgłaszać na odrębnych wnioskach zgłoszeniowych do konkursu o tytuł „Leszczyński Wolontariusz Roku 2019”:

 • załącznik nr 1 do regulaminu konkursu – kategorie indywidualne: Wolontariat Szkolny, Wolontariat Młodzieżowy, Wolontariat Dorosły, Wolontariat Senioralny,
 • załącznik nr 2 do regulaminu konkursu – kategorie: Wolontariacka Grupa Roku/  Inicjatywa Obywatelska,
 • załącznik nr 3 do regulaminu konkursu – kategoria: Firma Zaangażowana Społecznie.

 

Wnioski zgłoszeniowe dostępne są od dnia ogłoszenia konkursu na stronie internetowej www.leszno.pl (zakładka: Urząd Miasta – Wolontariat w Lesznie) oraz www.ngo.leszno.pl (zakładka: Współpraca – Wolontariat), a także w Biurze Kadr i Płac, Urząd Miasta Leszna, 
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, pok. 36. 

Wniosek zgłoszeniowy należy składać najpóźniej do 15 listopada 2019 r. do godz. 15:30 w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, pok. 36 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta Leszna
Biuro Kadr i Płac
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
z dopiskiem: „Leszczyński Wolontariusz Roku 2019”

Szczegółowych informacji na temat organizacji i przebiegu Konkursu udzielają pracownicy Urzędu Miasta Leszna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 pod numerami telefonów: 65529-81-24, 65529-54-03.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!!!Załączniki: