Program, poprzez dofinansowanie realizacji wspólnych, polsko-ukraińskich projektów ma za zadanie wspierać poznanie kultury, tradycji oraz historii obu krajów, obalenie stereotypów oraz nawiązanie kontaktów między młodymi uczestnikami projektów.

Priorytety
Każdego roku ustalane będą priorytety programu, które określą specyfikę tematów projektów. Priorytetami w roku 2016 są:
– wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych osób;
– nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;
– wspieranie aktywnych postaw obywatelskich, w tym promocja przedsiębiorczości i wolontariatu;
– odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz współczesnych relacjach;
– wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej;
– upowszechnianie wartości europejskich i doświadczeń współpracy euroatlantyckiej.

Kto może składać wnioski
Wnioski składać mogą organizacje, których działalność skierowana jest do młodzieży i nie jest nastawiona na zysk: organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne.

Organizacje polskie wnioskują do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a ukraińskie – do Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Uczestnicy
W projektach może brać udział młodzież oraz osoby pracujące z młodzieżą.

Dofinansowywane działania
Program umożliwia zdobycie środków na realizację:
– wymian młodzieżowych;
– spotkań młodzieżowych;
– seminariów przygotowawczych i kontaktowych;
– projektów informacyjno-promocyjnych (projektów informacyjnych, promujących i upowszechniających dobre praktyki, publikacji).


Więcej informacji pod linkiem : http://www.eurodesk.pl/granty/polsko-ukrainska-rada-wymiany-mlodziezy