Projekt ma na celu zwiększanie aktywności woluntarystycznej
organizacji pozarządowych z subregionu leszczyńskiego, zorganizowanie sieci wsparcia, promowanie idei wolontariatu, zorganizowanie i
dostosowanie struktur wewnętrznych organizacji do zarządzania wolontariatem oraz realizowania działań wolontarystycznych.