Szkolenie MOVE ON, dotyczące jest metod edukacji pozaformalnej, opartych na sporcie, sportu jako metody społecznej inkluzji oraz metody uczenia poprzez sport (education through sport- ETS) w pracy z młodzieżą defaworyzowaną (w szczególności: migranci, NEET, młodzi wykluczeni, słabo uspołecznieni. Efektem szkolenia będą warsztaty multiplikujące, bloki zajęciowe dla młodzieży defaworyzowanej oraz broszura informacyjna, upowszechniająca rezultaty mobilności. W projekcie weźmie udział 28 pracowników młodzieżowych.W projekcie biorą udział przedstawiciele organizacji, zajmujących się pracą z młodzieżą, którzy w kontekście wydarzeń europejskich, w szczególności dużej fali migracji do Europy, rosnącego odsetka młodzieży NEET oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (lub wypadnięciem z obiegu edukacji), poszukują uniwersalnych i szeroko aplikowalnych rozwiązań, które wspierałyby społeczną inkluzję tych grup.
Dzięki realizacji tego projektu chcemy podnieść jakość pracy z młodzieżą defaworyzowaną  pracowników młodzieżowych, zaoferować jej adekwatne do potrzeb narzędzia, promować włącznie społeczne względem defaworyzowanej młodzieży, zwiększyć poziom jej integracji ze społeczeństwem oraz ewokować aktywny udział w społeczności. Zwiększenie zdolności kadry do zaspokajania potrzeb powiększającej się w Europie grupy defaworyzowanej młodzieży to nadrzędny cel projektu.Istotnym elementem projektu są działania utrwalające rezultaty projektu, związane z wdrażaniem efektów mobilności- przeszkoleni kursanci będą prowadzić warsztaty dla innych organizacji pozarządowych, pracujących z młodzieżą w swoim lokalnym środowisku (co zapewni wysoki efekt mnożnikowy działania).Następnie poprowadzą również zajęcia dla lokalnych młodych wykluczonych z zastosowaniem metod edukacji pozaformalnej uczenia poprzez sport i sportu jako elementu inkluzji społecznej

Jak się zgłosić?

Do 6 sierpnia 2017 należy przesłać załączoną aplikację oraz podpisany formularz zgody uczestnika /skan z podpisem ręcznym/na adres erasmus@fundacja-cat.plZałączniki: