Community Clip

 W Krajach UE rośnie zjawisko młodzieży NEET. Bezrobocie osób młodych jest jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów społecznych – według danych Eurostatu wśród ogółu młodych członków Wspólnoty Europejskiej na początku 2012 r. stopa bezrobocia wzrosła do blisko 23%. W Polsce- 26,5%. Problem wydaje się tym dotkliwszy, że coraz więcej bezrobotnych Polaków to absolwenci wyższych uczelni. W wielu państwach UE sytuacja ludzi młodych na rynku pracy jest jeszcze bardziej napięta. Najpoważniej wygląda ona w Hiszpanii oraz w Grecji, gdzie odpowiednio 55,3% i 53,2% osób poniżej 25. roku życia nie ma pracy, niewiele lepiej jest w Portugalii, we Włoszech, Słowacji, Irlandii – gdzie przynajmniej co trzecia młoda osoba pozostaje bez pracy (Eurostat; Bazy danych2013).Uczestnictwo młodzieży w projektach mobilności, uczenie międzykulturowe i kontakty z językiem angielskim znacząco wpływają na ich zdolność do integracji z rynkiem pracy. Pozostawanie poza rynkiem pracy i wykluczenie z systemu oświatowego współwystępują bowiem z różnymi NEET – nowa kategoria młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym 55 formami dewiacji i dysfunkcji społecznych. Brak własnego źródła dochodu i niewielkie szanse na jego otrzymanie to podstawowe bariery w usamodzielnieniu się młodego człowieka, w tym w założeniu rodziny i posiadaniu dzieci, taka sytuacja potęguje wycofanie społeczne i obniża samoocenę.Dlatego należy aktywizować ją poprzez organizację wysoko jakościowych projektów mobilności, które docelowo będą polepszać ich perspektywy zatrudnienia, zwiększając elastyczność, zrozumienie dla odmienności oraz proponując nowe rozwiązania. Nie bez znaczenia jest tu również idea wolontariatu, który może stanowić ekwiwalent doświadczenia zawodowego, co ułatwia start na rynku pracy.W związku z powyższym, potrzeby, na jakie odpowiada projekt to przede wszystkim: 
Potrzeba realizacji większej ilości projektów mobilności w Europie, potrzeba zwieszenia ilości kontaktów międzynarodowych (co zwalcza też postawy takie jak rasizm i ksenofobia, nhibitujące często przed podjęciem zatrudnienia w innym kraju); Potrzeba szerzenia idei edukacji pozaformalnej bo rodzi elastyczność na rynku pracy i umiejętność reagowania na zmiany, daje doświadczenie i pozwala na bycie kreatywnym; 

Cele szczegółowe projektu są następujące: 
  
1. Rozwijanie 4 kluczowych kompetencji (językowe, cyfrowe, dot.przedsiębiorczości i społeczno-obywatelskie) przez młodych wolontariuszy zaangażowanych w trakcie całego projektu 
2. Promowanie nieformalnej edukacji, wolontariatu i aktywnego uczestnictwa młodzieży w społeczeństwie poprzez rozwój alternatywnych działań edukacyjnych w okresie realizacji projektu
3. Promowanie tolerancji i solidarności wśród młodych ludzi pochodzących z różnych kultur, w trakcie realizacji projektu 

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację tych działań: 

- warsztaty, sesje komunikacyjne organizowania wystąpień publicznych, debaty i warsztaty twórcze wpływające na rozwijanie kreatywności uczestników 
- Opracowywanie i organizowanie imprez / działań o charakterze sportowym, inicjatywy na rzecz promowania zdrowego stylu życia i znaczenia uprawiania sportu lub jakikolwiek inny rodzaj ruchu w przestrzeni zewnętrznej 
- spotkania i sesje na temat różnych możliwości rozwoju osobistego, szkolenia i alternatywnego zaangażowania się w życie społeczności lokalnej młodzieży 
- Organizowanie i dostarczanie warsztatów międzykulturowych i językowych /kafejki językowe, prezentacje kulturowe/ 
- Administrowanie ogólne internetową organizacji, tworzenia i wysyłania artykułów, robienia zdjęć i materiałów wideo do promowania działań organizacji 
- tworzenie materiałów: audio-wideo i promowanie wolontariatu wśród młodzieży i rozpowszechnianie go poprzez różne kanały 
- Organizację sesji dot. prezentacji projektu, programu Erasmus + oraz promowanie prawidłowych możliwości zaangażowania młodzieży w ramach Wolontariatu Europejskiego zarówno w organizacjach goszczących oraz w instytucjach edukacyjnych 
- Tworzenie własnych inicjatyw, planowanie i organizowanie projektów / akcje małych społeczności, które mogą być realizowane lokalnie, w oparciu o potrzeby zidentyfikowane przez wolontariuszy EVS

Aktualności