Polityka prywatności

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Polityka Prywatności zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

OGÓLNE REGULACJE

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej z siedzibą w LESZNIE, ul. Dąbrowskiego 3B (zwana dalej Fundacją) przetwarza Państwa dane osobowe (Dane), które zostały/zostaną pozyskane w związku z jednym lub kilkoma z poniższych Zdarzeń (okoliczności):

 1. Zawarcie umowy (porozumienia) z Fundacją
 2. Wyrażenie zgody w określonym zakresie dla Fundacji
 3. Uczestnictwo w postępowaniach prowadzonych przez Fundację i trwających
 4. Uczestnictwo w postępowaniach prowadzonych przez Fundację i już zakończonych.

Fundacja będzie przetwarzać Państwa dane osobowe pozyskane w efekcie Zdarzeń, o których mowa w pkt 1-4 w celach niezbędnych do wykonywania obowiązków lub uprawnień Fundacji, jakie wynikają z treści oświadczeń złożonych przez Państwa w związku ze Zdarzeniami (w tym dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych).

Ponadto Fundacja może przetwarzać Państwa Dane, w dobrej wierze, w następujących celach, które nie są ściśle związane ze Zdarzeniami opisanymi w pkt 1-4 powyżej (Cele dodatkowe):

 1. Przekazywanie informacji na temat działalności prowadzonej przez Fundację
 2. Przekazywanie zaproszeń na wydarzenia z udziałem Fundacji
 3. Przekazywanie informacji marketingowych (marketingowych bezpośrednich) opracowanych przez Fundacją
 4. Przekazywanie informacji w postaci okresowych i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje (newsletter)
 5. Przekazywanie informacji na temat programów prowadzonych przez Fundację, które mogą Państwa zainteresować.

Administratorem Danych jest Fundacja Centrum Aktywności Twórczej z siedzibą Lesznie, ul.Więzienna 3, biuro Leszno, ul. Więzienna 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowycm Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział IX pod nr KRS 0000320676, NIP 6972250147, REGON 301033297.

Fundacja może być zobowiązana do przekazania (udostępnienia miejsca przechowywania) Danych do organów Unii Europejskiej, a także do Państw niebędących członkami Unii Europejskiej ani członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli okaże się to konieczne i z godne z regulacjami dotyczącymi programów i projektów prowadzonych przez Fundację. Będzie się to odbywało zawsze w dobrej wierze, mając na względzie konieczność zapewnienia jak najlepszej ochrony Danych.

Fundacja może dokonywać foto- relacji zdarzeń i działań podejmowanych w ramach swojej działalności statutowej zgodnie z Motywem 51 Preambuły Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, albowiem wykonane zdjęcia nie są „danymi biometrycznymi” w rozumieniu w/w Motywu Preambuły.


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH I UPRAWNIENIA

Zgoda, której Państwo udzielają do przetwarzania Danych w związku ze Zdarzeniami opisanymi w pkt 1-4, jest dobrowolna i swobodna, i może być cofnięta lub ograniczona, jednak jej istnienie jest konieczne do wykonania postanowień umowy zawartej z Fundacją (Zdarzenia z pkt. 1), w zakresie złożonego Fundacji oświadczenia (Zdarzenia z pkt. 2), do procedowania przez fundację w ramach programów (Zdarzenia z pkt. 3).

Zgoda, której Państwo udzielają na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych jest dobrowolna i swobodna.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych w całości lub w wybranym przez Państwa zakresie w każdym czasie oraz w każdy możliwy do zidentyfikowania i uchwycenia sposób. W razie jakichkolwiek wątpliwości Fundacji odnoście zakresu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych, Fundacja będzie przyjmowała wykładnię rozszerzającą takie oświadczenie, aby jak najlepiej chronić Państwa interesy oraz Dane.

Mają Państwo również prawo do wglądu w Dane, do żądanie ich poprawienia, weryfikacji, przenoszenia, a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzonych Danych przed Państwa określoną decyzją.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w osobie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa).

Mają Państwo możliwość kontaktu z Fundacją w sprawie swoich Danych za pośrednictwem e-mail: fundacja.cat@gmail.com

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 1. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 1, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres obowiązywania umowy, a także po ustaniu jej bytu prawnego przez czas nie dłuższy niż 10 lat od ustania umowy, a jeżeli po ustaniu umowy zostały podjęte w stosunku do Państwa inne czynności prawne (w szczególności dochodzenie należności), to okres 8 lat biegnie od dnia zakończenia tych czynności.
 2. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 2, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowy) przez okres obowiązywania właściwego oświadczenia, a także po ustaniu jego obowiązywania przez czas nie dłuższy niż 8 lat od jego ustania, a jeżeli właściwe oświadczenie miało charakter bezterminowy, to okres 8 lat rozpoczyna swój bieg od dnia, w którym według najlepszej wiedzy i staranności Fundacji, ustała podstawa i uzasadnienie jego złożenia.
 3. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt., Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres trwania właściwego postępowania, a także po jego zakończeniu przez czas nie dłuższy niż 8 lat.
 4. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 4, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres nie dłuższy, niż 10 lat od dnia zakończenia postępowania.

Jeżeli Państwa sytuacja faktyczna wyczerpuje więcej niż jedną z hipotez opisanych w pkt 1-4 powyżej, to Fundacja będzie przetwarzała Państwa Dane w okresie, który jest najdłuższy.

  

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Państwa Dane, których Fundacja jest w posiadaniu, będą przechowywane w jej biurze, przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 3B, w Lesznie,  z możliwością wykorzystania wirtualnych i elektronicznych zasobów i źródeł magazynujących.
Państwa Dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa Dane będą także udostępniane odpowiednim organom państwowy na ich uzasadnione żądanie.

Polityka ochrony dzieci

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem


Preambuła, czyli wstęp do dokumentu

Dla Fundacji Centrum Aktywności Twórczej dzieci są najważniejsze. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom i troszcząc się o ich integralny rozwój, przywiązujemy ogromną wagę do tworzenia Polityki ochrony dzieci. Naszym celem jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego i wszechstronnego środowiska, w którym mogą swobodnie rozwijać swoje talenty i pasje.

Polityka ochrony dzieci tworzona przez naszą instytucję obejmuje kompleksowe podejście do zapobiegania wszelkim formom krzywdzenia dzieci oraz promowania ich praw i godności. Dokument ten zawiera procedury postępowania w przypadku podejrzeń o krzywdzenie dziecka, wskazówki dotyczące zapobiegania przemocy i nadużyciom oraz wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny w czasie warsztatów i półkolonii organizowanych przez naszą fundację.

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wartości takich jak szacunek, empatia, bezpieczeństwo i równość. Wierzymy, że każde dziecko ma prawo do opieki i ochrony oraz do swobodnego wyrażania siebie i rozwijania swojego potencjału. Dlatego też, przy tworzeniu Polityki ochrony dzieci, kierujemy się ideą, że naszym obowiązkiem jest zapewnienie dzieciom pełnego wsparcia i szacunku, niezależnie od ich wieku, płci, pochodzenia czy statusu społecznego.

Wspólnie dążymy do stworzenia środowiska, w którym dzieci mogą się rozwijać w pełni bezpiecznych i wspierających ramach, aby stać się pewnymi siebie i kreatywnymi jednostkami. Jako Fundacja Centrum Aktywności Twórczej jesteśmy zobowiązani do kontynuowania pracy na rzecz ochrony dzieci i zapewnienia im najlepszych warunków do rozwoju, zgodnie z naszym mottem: "Twórzmy razem przestrzeń, w której każde dziecko może rosnąć w siłę i kreatywność, wolne od wszelkich krzywdzących doświadczeń."

Podstawy prawne Polityki ochrony dzieci

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.)

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)

• Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606).

• Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 31 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249).

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1375 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) -art. 23 i 24

• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.).


Słowniczek pojęć/objaśnienie terminów używanych w dokumencie Polityka ochrony dzieci

1. Personelem lub członkiem personelu jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, a także wolontariusz i stażysta.
2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18. roku życia.
3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.
4. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka/opiekunów prawnych. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym członka personelu instytucji lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
6. Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez kierownictwo instytucji członek personelu, sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie instytucji oraz nad bezpieczeństwem dzieci w Internecie.
7. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem to wyznaczony przez kierownictwo instytucji członek personelu sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w instytucji.
8. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

1. Personel instytucji posiada wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwraca uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci.
2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka personel instytucji podejmuje rozmowę z opiekunami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
3. Personel monitoruje sytuację i dobrostan dziecka.

Zasady rekrutacji pracowników/wolontariuszy/stażystów/praktykantów

1. Złożenie przez kandydata informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) lub uzyskanie przez instytucję informacji z KRK o kandydacie – tam, gdzie jest to dozwolone obowiązującymi przepisami prawa

2. Pozyskanie oświadczenia o niekaralności lub o braku toczących się wobec kandydata postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych w przypadkach, gdy przepisy nie obligują do pozyskania informacji z KRK

3. Sprawdzenie, czy dane kandydata ubiegającego się o pracę w instytucji lub współpracę z nią nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS)

4. Złożenie przez osoby ubiegające się o pracę referencji od osób, które znają kandydata, na temat jego doświadczenia w pracy z dziećmi lub pracy pozwalającej na kontakt z dziećmi

5. Zadawanie w trakcie procesu rekrutacji pytań dotyczących zasad ochrony dzieci.

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 152). Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1709).

Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy pracownikami (wolontariuszami, stażystami, praktykantami) instytucji a dziećmi


W naszej Fundacji Centrum Aktywności Twórczej priorytetową sprawą jest zapewnienie bezpiecznych relacji pomiędzy pracownikami (wolontariuszami, stażystami, praktykantami) a dziećmi uczestniczącymi w naszych programach. Poniżej przedstawiamy zasady dotyczące różnych sfer kontaktu między członkami personelu a dziećmi:

Zasady kontaktu fizycznego:

Kontakt fizyczny personelu z dziećmi jest dopuszczalny wyłącznie w sytuacjach, które są związane z realizacją działań edukacyjnych, opiekuńczych lub rekreacyjnych, oraz w sposób odpowiedni do wieku i potrzeb dziecka.
Kontakt fizyczny wymaga zgody rodzica/opiekuna dziecka oraz, w miarę możliwości, zgody samego dziecka.
Niedopuszczalny jest kontakt fizyczny o charakterze nieodpowiednim lub niezgodnym z dobrymi praktykami wychowawczymi, takie jak niewłaściwe dotykanie, przytulanie czy noszenie na rękach bez uzasadnionej potrzeby.


Zasady komunikacji:

Członkowie personelu zwracają się do dzieci z szacunkiem i wyrozumiałością, używając imion lub przydomków zgodnych z ich preferencjami.
Niedopuszczalne jest stosowanie przezwisk lub innych form komunikacji obraźliwej lub upokarzającej wobec dzieci.


Równe traktowanie dzieci:

Wszystkie dzieci są traktowane z szacunkiem i uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, niezależnie od wieku, płci, wyglądu, pochodzenia, stanu zdrowia czy innych cech osobistych.
Równe traktowanie nie oznacza jednak takiego samego traktowania w każdej sytuacji, lecz uwzględnia różnice indywidualne i potrzeby każdego dziecka.


Odpoczynek dzieci/nocowanie:

Organizacja odpoczynku lub nocowania dzieci w instytucji lub podczas wyjazdów organizowanych przez instytucję odbywa się z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i komfortu dzieci.
Personel nie nocuje w tych samych pomieszczeniach, co dzieci, z wyjątkiem sytuacji wymagających pilnej interwencji lub opieki.


Kontakty poza instytucją:

Członkowie personelu nie komunikują się z dziećmi poza instytucją bez uzgodnienia z rodzicami/opiekunami dziecka oraz, w miarę możliwości, bezpośredniej obecności innego dorosłego.
Dbałość o dokumentowanie kontaktów online z dziećmi oraz stosowanie się do zasad bezpieczeństwa w komunikacji internetowej.
Niniejsze zasady mają na celu zapewnienie bezpiecznego i wspierającego środowiska dla dzieci uczestniczących w naszych programach oraz promowanie właściwych zachowań i relacji pomiędzy personelem a dziećmi. Wszyscy pracownicy i wolontariusze są zobowiązani do przestrzegania tych zasad w każdej sytuacji.

Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

Nasza Fundacja Centrum Aktywności Twórczej jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa i dobrostanu dzieci uczestniczących w naszych programach. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, wszelkie działania podejmowane są zgodnie z poniższymi procedurami:

Zgłaszanie niepokojących sygnałów - cały personel Fundacji, w tym wolontariusze, stażyści i praktykanci, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłaszania niepokojących sygnałów mogących wskazywać na krzywdzenie dziecka osobie odpowiedzialnej za Politykę ochrony dzieci oraz zarządowi instytucji.
Sporządzanie dokumentacji - po zgłoszeniu podejrzenia krzywdzenia dziecka, odpowiednia dokumentacja jest sporządzana, w tym notatka służbowa podsumowująca spostrzeżenia, karta interwencji dotycząca przebiegu interwencji oraz wszelkie inne dokumenty związane z sytuacją.
Przeprowadzenie rozmów - jeśli to możliwe, osobne rozmowy są przeprowadzane z osobą podejrzaną o krzywdzenie, dzieckiem oraz jego rodzicami. Cele i zakres tych rozmów są jasno określone, a rozmowy prowadzone są przez odpowiednio wyznaczoną osobę.
Działania interwencyjne - kolejne kroki interwencyjne są określone w zależności od charakteru sytuacji i potrzeb dziecka, włączając w to monitorowanie sytuacji dziecka, udzielanie wsparcia oraz zawiadamianie odpowiednich służb zewnętrznych, takich jak policja, pogotowie ratunkowe, sąd rodzinny czy ośrodek pomocy społecznej.
Monitorowanie sytuacji -  po podjęciu działań interwencyjnych, sytuacja dziecka oraz wszelkie dalsze kroki są monitorowane przez odpowiednio wyznaczoną osobę, która jest odpowiedzialna za zapewnienie dalszego wsparcia i opieki.
Zachowanie poufności - wszyscy pracownicy i osoby związane z Fundacją są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji na temat krzywdzenia dziecka oraz informacji z nim związanych, z wyjątkiem sytuacji, w których przekazywanie takich informacji jest niezbędne w ramach działań interwencyjnych.
Podstawy prawne:
Ustawa o Ochronie Dzieci przed Przemocą
Kodeks Karny
Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka
Niniejsze procedury mają na celu zapewnienie skutecznej interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka oraz zabezpieczenie jego dobra i bezpieczeństwa. Wszelkie działania podejmowane są z pełnym poszanowaniem praw dziecka i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Zasady ochrony danych osobowych oraz wizerunku dzieci w instytucji


W naszej Fundacji Centrum Aktywności Twórczej priorytetem jest zapewnienie ochrony danych osobowych dzieci uczestniczących w naszych programach. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych dziecka obejmują:

Przetwarzanie danych osobowych dziecka: W ramach naszej działalności instytucji przetwarzane są jedynie niezbędne dane osobowe dziecka, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, informacje kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu) oraz informacje medyczne lub inne istotne dla uczestnictwa w półkoloniach/warsztatach.

Pozyskiwanie danych osobowych dziecka: Dane osobowe dziecka pozyskiwane są wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów prawnie odpowiedzialnych za dziecko, lub bezpośrednio od dziecka w przypadku, gdy jest ono kompetentne do wyrażenia zgody.

Środki ochrony danych osobowych: Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych dziecka przed wglądem osób nieupoważnionych oraz przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Dostęp do danych mają jedynie upoważnione osoby zatrudnione w Fundacji, które są zobowiązane do zachowania poufności.

Udostępnianie danych osobowych: Dane osobowe dziecka mogą być udostępniane osobom trzecim jedynie w przypadku istnienia podstaw prawnych do takiego udostępnienia, na przykład w przypadku współpracy z innymi podmiotami w ramach realizacji programów edukacyjnych.

Okres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe dziecka przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ochrona wizerunku dziecka
W ramach ochrony wizerunku dziecka w naszej instytucji stosujemy następujące zasady:

Rejestrowanie wizerunku dziecka: Rejestrowanie wizerunku dziecka, na przykład w formie fotografii czy nagrań wideo, jest możliwe wyłącznie za wyraźną zgodą rodziców/opiekunów dziecka lub na podstawie upoważnienia prawnego.

Zgoda na utrwalenie wizerunku: W przypadku utrwalenia wizerunku dziecka, konieczne jest uzyskanie zgody dziecka i/lub jego rodziców/opiekunów, chyba że istnieje inna podstawa prawna umożliwiająca takie utrwalenie.

Publiczne publikowanie wizerunku: Utrwalony wizerunek dziecka może być publikowany publicznie jedynie za zgodą rodziców/opiekunów dziecka i z zachowaniem zasad ochrony prywatności.

Ochrona wizerunku przed osobami trzecimi: Działamy w celu zapewnienia ochrony wizerunku dziecka przed nieuprawnionym utrwaleniem lub publikacją przez osoby trzecie, takie jak firmy zewnętrzne czy rodzice innych dzieci uczestniczących w naszych programach.

Edukacja dzieci i rodziców: Prowadzimy działania edukacyjne mające na celu świadomość dzieci i ich rodziców/opiekunów na temat zasad ochrony wizerunku innych dzieci oraz konsekwencji związanych z jego naruszeniem.

Kontakt z mediami: W przypadku wszelkich działań medialnych, kontakt z mediami odbywa się wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów dziecka oraz z uwzględnieniem zasad ochrony prywatności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsze zasady mają na celu zapewnienie ochrony danych osobowych oraz wizerunku dzieci uczestniczących w naszych programach oraz przestrzeganie zasad ochrony prywatności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie działania podejmowane są z pełnym poszanowaniem praw dziecka i jego rodziców/opiekunów.

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych


W naszej Fundacji Centrum Aktywności Twórczej priorytetem jest zapewnienie bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych przez dzieci uczestniczące w naszych programach. Zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych obejmują:

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo sieci:

Wyznaczamy odpowiednią osobę, która będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo sieci w naszej instytucji. Jej zadania obejmują instalowanie i aktualizowanie odpowiedniego oprogramowania oraz sprawdzanie, czy na komputerach z dostępem do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści.
Procedury w przypadku znalezienia niebezpiecznych treści:

Tworzymy procedury określające działania, które należy podjąć w przypadku znalezienia niebezpiecznych treści na komputerach używanych przez dzieci. Procedury te obejmują ustalenie, kto korzystał z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści oraz przekazanie informacji zarządowi Fundacji lub innej wyznaczonej osobie.
Edukacja dotycząca bezpiecznego korzystania z Internetu:

Udostępniamy materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym informacje na temat ochrony prywatności, bezpieczeństwa online oraz odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.
Zajęcia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu:

Regularnie prowadzimy zajęcia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, w ramach których dzieci uczą się rozpoznawania zagrożeń online, sposobów ochrony swoich danych osobowych oraz zasad bezpiecznego zachowania w sieci.
Niniejsze zasady mają na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych przez dzieci uczestniczące w naszych programach oraz edukację w zakresie świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii online. Działania podejmowane są z pełnym poszanowaniem prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Monitoring

W naszej Fundacji Centrum Aktywności Twórczej przywiązujemy dużą wagę do monitorowania i ewaluacji poziomu realizacji standardów określonych w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Poniżej przedstawiamy ustalenia dotyczące monitoringu:

Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci:

Wyznaczamy osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w naszej instytucji. Jej głównym zadaniem będzie nadzór nad wdrażaniem i realizacją polityki oraz monitorowanie jej skuteczności.


Zakres obowiązków osoby odpowiedzialnej za Politykę:

Osoba odpowiedzialna za Politykę będzie odpowiedzialna za nadzór nad wdrażaniem zasad określonych w dokumencie, monitorowanie postępów oraz koordynację działań zmierzających do zapewnienia ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Tryb aktualizacji Polityki:

Polityka ochrony dzieci będzie regularnie aktualizowana i dostosowywana do zmieniających się potrzeb oraz nowych wyzwań związanych z ochroną dzieci przed krzywdzeniem. Aktualizacje będą dokonywane przez osobę odpowiedzialną za Politykę we współpracy z zespołem zarządzającym Fundacją.
Niniejsze ustalenia mają na celu zapewnienie skuteczności i aktualności Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w naszej instytucji oraz ciągłe doskonalenie działań w zakresie ochrony dzieci. Działania monitorujące będą prowadzone zgodnie z zasadami przejrzystości, odpowiedzialności i poszanowania praw dzieci.


Przepisy końcowe

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla personelu instytucji, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla personelu lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną.


Zasady bezpiecznej rekrutacji

1.      Poznanie danych kandydata/kandydatki, które pozwolą jak najlepiej poznać jego/jej kwalifikacje, w tym stosunek do wartości podzielanych przez instytucję, takich jak ochrona praw dzieci i szacunek do ich godności. Dokumenty wymagane:
a. wykształcenie,
b. kwalifikacje zawodowe,
c. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata/kandydatki.
d. imię (imiona) i nazwisko,
e. datę urodzenia,
f. dane kontaktowe osoby zatrudnianej.

2.      Referencje z poprzedniego miejsca pracy.

3.      Pobranie danych kandydata z Rejestru Przestępstw na Tle Seksualnym. Wydruk z Rejestru będzie przechowywany w aktach osobowych pracownika lub analogicznej dokumentacji dotyczącej wolontariusza/osoby zatrudnionej w oparciu o umowę cywilnoprawną.

4.      Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

5.      Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie wówczas powinna przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru karnego.

6.      Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat/kandydatka składa pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

7.       Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

8.      Gdy pozwalają na to przepisy prawa, instytucja jest zobowiązana do domagania się od osoby zatrudnianej zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Zaświadczenia z KRK można domagać się wyłącznie w przypadkach, gdy przepisy prawa wprost wskazują, że pracowników w zawodach lub na danych stanowiskach obowiązuje wymóg niekaralności. Wymóg niekaralności obowiązuje m.in. nauczycieli, w tym nauczycieli oraz opiekunów zatrudnionych w placówkach publicznych oraz niepublicznych oraz kierownika i wychowawcę wypoczynku dzieci.

9.      W przypadku niemożliwości przedstawienia zaświadczenia poproś kandydata/kandydatkę o złożenie oświadczenia o niekaralności oraz o braku toczących się wobec niego/niej postępowań przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych za przestępstwa i inne czyny popełnione przeciwko dzieciom. Odmowa złożenia takiego oświadczenia nie może rodzić dla kandydata/kandydatki żadnych negatywnych konsekwencji, w tym być wyłączną podstawą odmowy zatrudnienia.

Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi

Zasady bezpiecznych relacji personelu Fundacji Centrum Aktywności Twórczej z dziećmi.

Naczelną zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez personel jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Personel traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek formie. Personel realizując te cele działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych organizacji oraz swoich kompetencji. Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników, współpracowników, stażystów i wolontariuszy, członków instytucji a także każdą dorosłą osobę mającą kontakt z dziećmi znajdującymi się pod opieką instytucji, jeśli kontakt ten odbywa się za zgodą instytucji i/lub na jej terenie. Znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia.


Komunikacja z dziećmi

1. W komunikacji z dziećmi zachowuj cierpliwość i szacunek.

2. Słuchaj uważnie dzieci i udzielaj im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji.

3. Nie wolno Ci zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać dziecka. Nie wolno Ci krzyczeć na dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci.

4. Nie wolno Ci ujawniać informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci. Obejmuje to wizerunek dziecka, informacje o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej.

5. Podejmując decyzje dotyczące dziecka, poinformuj je o tym i staraj się brać pod uwagę jego oczekiwania.

6. Szanuj prawo dziecka do prywatności. Jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić dziecko, wyjaśnij mu to najszybciej jak to możliwe.

7. Zadbaj o to, aby być w zasięgu wzroku lub słuchu innych członków personelu, kiedy prowadzisz aktywności z dziećmi. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, kiedy musisz zostać z dzieckiem sam na sam, zawsze powiadom o tym inne osoby z personelu oraz poinformuj, w którym dokładnie miejscu będziesz przebywać wraz z dzieckiem.

8. Nie wolno Ci zachowywać się w obecności dzieci w sposób niestosowny. Obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).

9. Zapewnij dzieci, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć Tobie lub wskazanej osobie (w zależności od procedur interwencji, jakie przyjęła instytucji) i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy.


Działania z dziećmi

1. Doceniaj i szanuj wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażuj i traktuj równo bez względu na ich płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd.

2. Unikaj faworyzowania dzieci.

3. Nie wolno Ci nawiązywać z dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych ani składać mu propozycji o nieodpowiednim charakterze. Obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie dzieciom treści erotycznych i pornograficznych bez względu na ich formę.

4. Nie wolno Ci utrwalać wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych. Dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków dzieci, jeśli zarząd organizacji nie został o tym poinformowany, nie wyraził na to zgody i nie uzyskał zgód rodziców/opiekunów prawnych oraz samych dzieci.

5. Nie wolno Ci proponować dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również używać ich w obecności dzieci.

6. Nie wolno Ci przyjmować pieniędzy ani prezentów od dziecka, ani rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Nie wolno Ci wchodzić w relacje jakiejkolwiek zależności wobec dziecka lub rodziców/opiekunów dziecka, które mogłyby prowadzić do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych.

7. Wszystkie ryzykowne sytuacje, które obejmują zauroczenie dziecka przez członka personelu lub członka personelu przez dziecko, muszą być raportowane kierownictwu. Jeśli jesteś ich świadkiem reaguj stanowczo, ale z wyczuciem, aby zachować godność osób zainteresowanych.Kontakt fizyczny z dziećmi

Każde przemocowe działanie wobec dziecka jest niedopuszczalne. Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z dzieckiem może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu: jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie, uwzględnia wiek dziecka, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego dziecka może być nieodpowiednie wobec innego. Kieruj się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując i odnotowując reakcję dziecka, pytając je o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie) i zachowując świadomość, że nawet przy Twoich dobrych intencjach taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez dziecko lub osoby trzecie.


1. Nie wolno Ci bić, szturchać, popychać ani w jakikolwiek sposób naruszać integralności fizycznej dziecka.

2. Nigdy nie dotykaj dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.

3. Zawsze bądź przygotowany na wyjaśnienie swoich działań.

4. Nie angażuj się w takie aktywności jak łaskotanie, udawane walki z dziećmi czy brutalne zabawy fizyczne.

5. Zachowaj szczególną ostrożność wobec dzieci, które doświadczyły nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania. Takie doświadczenia mogą czasem sprawić, że dziecko będzie dążyć do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi. W takich sytuacjach powinieneś reagować z wyczuciem, jednak stanowczo i pomóc dziecku zrozumieć znaczenie osobistych granic.

6. Kontakt fizyczny z dzieckiem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy. Jeśli będziesz świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, zawsze poinformuj o tym osobę odpowiedzialną i/lub postąp zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.

7. W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec dziecka, unikaj innego niż niezbędny kontaktu fizycznego z dzieckiem. Dotyczy to zwłaszcza pomagania dziecku w ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu, myciu, przewijaniu i w korzystaniu z toalety. Zadbaj o to, aby w każdej z czynności pielęgnacyjnych i higienicznych asystowała Ci inna osoba z instytucji. Jeśli pielęgnacja i opieka higieniczna nad dziećmi należą do Twoich obowiązków, zostaniesz przeszkolony w tym kierunku.

8. Podczas dłuższych niż jednodniowe wyjazdów i wycieczek niedopuszczalne jest spanie z dzieckiem w jednym łóżku lub w jednym pokoju.Kontakty poza godzinami pracy

Co do zasady kontakt z dziećmi powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów mieszczących się w zakresie Twoich obowiązków.

1. Nie wolno Ci zapraszać dzieci do swojego miejsca zamieszkania ani spotykać się z nimi poza godzinami pracy. Obejmuje to także kontakty z dziećmi poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych).

2. Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z dziećmi i ich rodzicami/ opiekunami poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-mail, telefon służbowy).

3. Jeśli zachodzi konieczność spotkania z dziećmi poza godzinami pracy, musisz poinformować o tym kierownictwo, a rodzice/opiekunowie prawni dzieci muszą wyrazić zgodę na taki kontakt.

4. Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie dzieci są osobami bliskimi wobec członka personelu) wymaga zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących innych dzieci, ich rodziców/opiekunów.Bezpieczeństwo online

Bądź świadom cyfrowych zagrożeń i ryzyka wynikającego z rejestrowania Twojej prywatnej aktywności w sieci przez aplikacje i algorytmy, ale także Twoich własnych działań w Internecie. Dotyczy to lajkowania określonych stron, korzystania z aplikacji randkowych, na których możesz spotkać dzieci, z którymi prowadzisz zawodowe działania, obserwowania określonych osób/stron w mediach społecznościowych i ustawień prywatności kont, z których korzystasz. Jeśli Twój profil jest publicznie dostępny, dzieci i ich rodzice/opiekunowie będą mieć wgląd w Twoją cyfrową aktywność.

1. Nie wolno Ci nawiązywać kontaktów z dziećmi znajdującymi się pod opieką instytucji poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie zaproszeń w mediach społecznościowych.

2. W trakcie zajęć czy innych aktywności prowadzonych przez instytucji osobiste urządzenia elektroniczne powinny być wyłączone lub wyciszone, a funkcjonalność bluetooth wyłączona.Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci

Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci w Fundacji Centrum Aktywności Twórczej.

Zasady powstały w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Nasze wartości
1. W naszych działaniach kierujemy się odpowiedzialnością i rozwagą wobec utrwalania, przetwarzania, używania i publikowania wizerunków dzieci.
2. Dzielenie się zdjęciami i filmami z naszych aktywności służy celebrowaniu sukcesów dzieci, dokumentowaniu naszych działań i zawsze ma na uwadze bezpieczeństwo dzieci. Wykorzystujemy zdjęcia/nagrania pokazujące szeroki przekrój dzieci – chłopców i dziewczęta, dzieci w różnym wieku, o różnych uzdolnieniach, stopniu sprawności i reprezentujące różne grupy etniczne.
3. Dzieci mają prawo zdecydować, czy ich wizerunek zostanie zarejestrowany i w jaki sposób zostanie przez nas użyty.
4. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku ich dziecka jest tylko wtedy wiążąca, jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie prawni zostali poinformowani o sposobie wykorzystania zdjęć/nagrań i ryzyku wiążącym się z publikacją wizerunku.

Dbamy o bezpieczeństwo wizerunków dzieci poprzez:
1. Pytanie o pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych oraz o zgodę dzieci przed zrobieniem i publikacją zdjęcia/nagrania.
2. Udzielenie wyjaśnień, do czego wykorzystamy zdjęcia/nagrania i w jakim kontekście, jak będziemy przechowywać te dane i jakie potencjalne ryzyko wiąże się z publikacją zdjęć/ nagrań online.
3. Unikanie podpisywania zdjęć/nagrań informacjami identyfikującymi dziecko z imienia i nazwiska. Jeśli konieczne jest podpisanie dziecka używamy tylko imienia.
4. Rezygnację z ujawniania jakichkolwiek informacji wrażliwych o dziecku dotyczących m.in. stanu zdrowia, sytuacji materialnej, sytuacji prawnej i powiązanych z wizerunkiem dziecka (np. w przypadku zbiórek indywidualnych organizowanych przez naszą instytucję).
5. Zmniejszenie ryzyka kopiowania i niestosownego wykorzystania zdjęć/nagrań dzieci poprzez przyjęcie zasad:
• wszystkie dzieci znajdujące się na zdjęciu/nagraniu muszą być ubrane, a sytuacja zdjęcia/nagrania nie jest dla dziecka poniżająca, ośmieszająca ani nie ukazuje go w negatywnym kontekście,
• zdjęcia/nagrania dzieci powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiać dzieci w grupie, a nie pojedyncze osoby.
6. Rezygnację z publikacji zdjęć dzieci, nad którymi nie sprawujemy już opieki, jeśli one lub ich rodzice/opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na wykorzystanie zdjęć po zakończeniu współpracy z instytucją.
7. Przyjęcie zasady, że wszystkie podejrzenia i problemy dotyczące niewłaściwego rozpowszechniania wizerunków dzieci należy rejestrować i zgłaszać kierownictwu instytucji, podobnie jak inne niepokojące sygnały dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

Rejestrowanie wizerunków dzieci do użytku Fundacji Centrum Aktywności Twórczej

W sytuacjach, w których nasza organizacja rejestruje wizerunki dzieci do własnego użytku, deklarujemy, że:
1. Dzieci i rodzice/opiekunowie prawni zawsze będą poinformowani o tym, że dane wydarzenie będzie rejestrowane.
2. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na rejestrację wydarzenia zostanie przyjęta przez nas na piśmie.
3. Jeśli rejestracja wydarzenia zostanie zlecona osobie zewnętrznej (wynajętemu fotografowi lub kamerzyście) zadbamy o bezpieczeństwo dzieci poprzez:
• zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania niniejszych wytycznych,
• zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do noszenia identyfikatora w czasie trwania wydarzenia,
• niedopuszczenie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała z dziećmi bez nadzoru personelu instytucji,
• poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci, że osoba/firma rejestrująca wydarzenie będzie obecna podczas wydarzenia i upewnienie się, że rodzice/opiekunowie prawni udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci.
Jeśli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie jest wymagana.

Rejestrowanie wizerunków dzieci do prywatnego użytku
W sytuacjach, w których rodzice/opiekunowie lub uczestnicy organizowanych przez nas wydarzeń rejestrują wizerunki dzieci do prywatnego użytku, informujemy na początku każdego z tych wydarzeń o tym, że:
1. Wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie zdjęć/nagrań zawierających wizerunki dzieci i osób dorosłych wymaga udzielenia zgody przez te osoby, w przypadku dzieci – przez ich rodziców/opiekunów prawnych.
2. Zdjęcia lub nagrania zawierające wizerunki dzieci nie powinny być udostępniane w mediach społecznościowych ani na serwisach otwartych, chyba że rodzice/opiekunowie prawni tych dzieci wyrażą na to zgodę.
3. Przed publikacją zdjęcia/nagrania online zawsze warto sprawdzić ustawienia prywatności, aby upewnić się, kto będzie mógł uzyskać dostęp do wizerunku dziecka.

Rejestrowanie wizerunku dzieci przez osoby trzecie i media
1. Jeśli przedstawiciele mediów lub dowolna inna osoba będą chcieli zarejestrować organizowane przez nas wydarzenie i opublikować zebrany materiał, muszą zgłosić taką prośbę wcześniej i uzyskać zgodę kierownictwa. W takiej sytuacji upewnimy się, że rodzice/opiekunowie prawni udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci. Oczekujemy informacji o:
• imieniu, nazwisku i adresie osoby lub redakcji występującej o zgodę,
• uzasadnieniu potrzeby rejestrowania wydarzenia oraz informacji, w jaki sposób i w jakim kontekście zostanie wykorzystany zebrany materiał,
• podpisanej deklaracji o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
2. Personelowi instytucji nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów i osobom nieupoważnionym utrwalania wizerunku dziecka znajdującego się pod naszą opieką bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz bez zgody kierownictwa.
3. Personel instytucji nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi, nie przekazuje mediom kontaktu do rodziców/opiekunów prawnych dzieci i nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego rodzica/opiekuna prawnego. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy członek personelu jest przekonany, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach kierownictwo instytucji może podjąć decyzję o skontaktowaniu się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu ustalenia procedury wyrażenia przez nich zgody na kontakt z mediami.
4. W celu realizacji materiału medialnego zarząd może podjąć decyzję o udostępnieniu wybranych pomieszczeń w siedzibie instytucji dla potrzeb nagrania. Kierownictwo, podejmując taką decyzję, poleca przygotowanie pomieszczenia w taki sposób, aby uniemożliwić rejestrowanie przebywających na terenie instytucji dzieci.

Zasady w przypadku niewyrażenia zgody na rejestrowanie wizerunku dziecka
Jeśli dzieci, rodzice/opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na utrwalenie wizerunku dziecka, będziemy respektować ich decyzję. Z wyprzedzeniem ustalimy z rodzicami/opiekunami prawnymi i dziećmi, w jaki sposób osoba rejestrująca wydarzenie będzie mogła zidentyfikować dziecko, aby nie utrwalać jego wizerunku na zdjęciach indywidualnych i grupowych. Rozwiązanie, jakie przyjmiemy, nie będzie wykluczające dla dziecka, którego wizerunek nie powinien być rejestrowany.


Przechowywanie zdjęć i nagrań
Przechowujemy materiały zawierające wizerunek dzieci w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla dzieci:
1. Nośniki analogowe zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w zamkniętej na klucz szafce, a nośniki elektroniczne zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w folderze chronionym z dostępem ograniczonym do osób uprawnionych przez instytucję. Nośniki będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa o archiwizacji i/lub okres ustalony przez instytucję w polityce ochrony danych osobowych.
2. Nie przechowujemy materiałów elektronicznych zawierających wizerunki dzieci na nośnikach nieszyfrowanych ani mobilnych, takich jak telefony komórkowe i urządzenia z pamięcią przenośną (np. pendrive).
3. Nie wyrażamy zgody na używanie przez osoby z personelu osobistych urządzeń rejestrujących (tj. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery) w celu rejestrowania wizerunków dzieci.
4. Jedynym sprzętem, którego używamy jako organizacja, są urządzenia rejestrujące należące do instytucji lub wykorzystywane na zasadach zatwierdzonych pisemnie przez kierownictwo.

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych w Fundacji Centrum Aktywności Twórczej

1. Infrastruktura sieciowa w siedzibie instytucji bądź na terenie placówki, w której instytucja prowadzi działania umożliwia dostęp do Internetu, zarówno personelowi, jak i dzieciom, w czasie zajęć i poza nimi.

2. Sieć jest monitorowana, tak, aby możliwe było zidentyfikowanie sprawców ewentualnych nadużyć.

3. Rozwiązania organizacyjne na poziomie instytucji bazują na aktualnych standardach bezpieczeństwa.

4. Wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo sieci w instytucji. Do obowiązków tej osoby należą:

a. Zabezpieczenie sieci internetowej w siedzibie instytucji bądź na terenie placówki, w której instytucja prowadzi działania przed niebezpiecznymi treściami poprzez instalację i aktualizację odpowiedniego, nowoczesnego oprogramowania.

b. Aktualizowanie oprogramowania w miarę potrzeb, przynajmniej raz w miesiącu.

c. Przynajmniej raz w miesiącu sprawdzanie, czy na komputerach ze swobodnym dostępem podłączonych do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik stara się ustalić, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia. Informację o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik przekazuje kierownictwu instytucji, a to następnie organizuje spotkanie z opiekunami dziecka, aby przekazać informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb oraz o sposobach reakcji na zdarzenie.

5. Istnieje regulamin korzystania z Internetu przez dzieci oraz procedura określająca działania, które należy podjąć w sytuacji znalezienia niebezpiecznych treści na komputerze.

6. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika instytucji, ma on obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownik instytucji czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci podczas zajęć.

7. W miarę możliwości osoba odpowiedzialna za Internet przeprowadza z dziećmi cykliczne warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.

8. Instytucja zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu, przy komputerach, z których możliwy jest swobodny dostęp do sieci