Polityka prywatności 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Polityka Prywatności zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

OGÓLNE REGULACJE

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej z siedzibą w LESZNIE, ul. Dąbrowskiego 3B (zwana dalej Fundacją) przetwarza Państwa dane osobowe (Dane), które zostały/zostaną pozyskane w związku z jednym lub kilkoma z poniższych Zdarzeń (okoliczności):

 1. Zawarcie umowy (porozumienia) z Fundacją
 2. Wyrażenie zgody w określonym zakresie dla Fundacji
 3. Uczestnictwo w postępowaniach prowadzonych przez Fundację i trwających
 4. Uczestnictwo w postępowaniach prowadzonych przez Fundację i już zakończonych.

Fundacja będzie przetwarzać Państwa dane osobowe pozyskane w efekcie Zdarzeń, o których mowa w pkt 1-4 w celach niezbędnych do wykonywania obowiązków lub uprawnień Fundacji, jakie wynikają z treści oświadczeń złożonych przez Państwa w związku ze Zdarzeniami (w tym dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych).

Ponadto Fundacja może przetwarzać Państwa Dane, w dobrej wierze, w następujących celach, które nie są ściśle związane ze Zdarzeniami opisanymi w pkt 1-4 powyżej (Cele dodatkowe):

 1. Przekazywanie informacji na temat działalności prowadzonej przez Fundację
 2. Przekazywanie zaproszeń na wydarzenia z udziałem Fundacji
 3. Przekazywanie informacji marketingowych (marketingowych bezpośrednich) opracowanych przez Fundacją
 4. Przekazywanie informacji w postaci okresowych i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje (newsletter)
 5. Przekazywanie informacji na temat programów prowadzonych przez Fundację, które mogą Państwa zainteresować.

Administratorem Danych jest Fundacja Centrum Aktywności Twórczej z siedzibą Lesznie, ul.Więzienna 3, biuro Leszno, ul. Więzienna 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowycm Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział IX pod nr KRS 0000320676, NIP 6972250147, REGON 301033297.

Fundacja może być zobowiązana do przekazania (udostępnienia miejsca przechowywania) Danych do organów Unii Europejskiej, a także do Państw niebędących członkami Unii Europejskiej ani członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli okaże się to konieczne i z godne z regulacjami dotyczącymi programów i projektów prowadzonych przez Fundację. Będzie się to odbywało zawsze w dobrej wierze, mając na względzie konieczność zapewnienia jak najlepszej ochrony Danych.

Fundacja może dokonywać foto- relacji zdarzeń i działań podejmowanych w ramach swojej działalności statutowej zgodnie z Motywem 51 Preambuły Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, albowiem wykonane zdjęcia nie są „danymi biometrycznymi” w rozumieniu w/w Motywu Preambuły.


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH I UPRAWNIENIA

Zgoda, której Państwo udzielają do przetwarzania Danych w związku ze Zdarzeniami opisanymi w pkt 1-4, jest dobrowolna i swobodna, i może być cofnięta lub ograniczona, jednak jej istnienie jest konieczne do wykonania postanowień umowy zawartej z Fundacją (Zdarzenia z pkt. 1), w zakresie złożonego Fundacji oświadczenia (Zdarzenia z pkt. 2), do procedowania przez fundację w ramach programów (Zdarzenia z pkt. 3).

Zgoda, której Państwo udzielają na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych jest dobrowolna i swobodna.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych w całości lub w wybranym przez Państwa zakresie w każdym czasie oraz w każdy możliwy do zidentyfikowania i uchwycenia sposób. W razie jakichkolwiek wątpliwości Fundacji odnoście zakresu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych, Fundacja będzie przyjmowała wykładnię rozszerzającą takie oświadczenie, aby jak najlepiej chronić Państwa interesy oraz Dane.

Mają Państwo również prawo do wglądu w Dane, do żądanie ich poprawienia, weryfikacji, przenoszenia, a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzonych Danych przed Państwa określoną decyzją.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w osobie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa).

Mają Państwo możliwość kontaktu z Fundacją w sprawie swoich Danych za pośrednictwem e-mail: fundacja.cat@gmail.com

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 1. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 1, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres obowiązywania umowy, a także po ustaniu jej bytu prawnego przez czas nie dłuższy niż 10 lat od ustania umowy, a jeżeli po ustaniu umowy zostały podjęte w stosunku do Państwa inne czynności prawne (w szczególności dochodzenie należności), to okres 8 lat biegnie od dnia zakończenia tych czynności.
 2. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 2, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowy) przez okres obowiązywania właściwego oświadczenia, a także po ustaniu jego obowiązywania przez czas nie dłuższy niż 8 lat od jego ustania, a jeżeli właściwe oświadczenie miało charakter bezterminowy, to okres 8 lat rozpoczyna swój bieg od dnia, w którym według najlepszej wiedzy i staranności Fundacji, ustała podstawa i uzasadnienie jego złożenia.
 3. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt., Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres trwania właściwego postępowania, a także po jego zakończeniu przez czas nie dłuższy niż 8 lat.
 4. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 4, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres nie dłuższy, niż 10 lat od dnia zakończenia postępowania.

Jeżeli Państwa sytuacja faktyczna wyczerpuje więcej niż jedną z hipotez opisanych w pkt 1-4 powyżej, to Fundacja będzie przetwarzała Państwa Dane w okresie, który jest najdłuższy.

  

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Państwa Dane, których Fundacja jest w posiadaniu, będą przechowywane w jej biurze, przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 3B, w Lesznie,  z możliwością wykorzystania wirtualnych i elektronicznych zasobów i źródeł magazynujących.
Państwa Dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa Dane będą także udostępniane odpowiednim organom państwowy na ich uzasadnione żądanie.