Interactive Train To Coolture

 

 Udział w wolontariacie zapewni wolontariuszom odpowiednie zaplecze merytoryczne do bycia młodym liderem, a lokalnym wolontariuszom do nabycia kompetencji poprzez współpracę. 
W Lesznie rośnie bezrobocie pośród młodzieży (46% bezrobotnych w Lesznie to młodzi z wykształceniem ponadgimnazjalnym- CBOS Polska 2009 "Życie w Lesznie"), jak również rośnie grupa młodzieży sklasyfikowanej jako NEET. Z przeprowadzonej analizy potrzeb przez wnioskodawcę, wynika:że osobom z grupy NEET w subregionie leszczyńskim należy przede wszystkim pokazać konieczność bycia elastycznym na rynku pracy- dokształcania się, czasem nawet całkowitej zmiany kwalifikacji, niejednokrotnie konieczności wyjazdu za pracą. Wiąże się to z koniecznością podniesienia i wzmacniania ich kompetencji językowych. 

Udział w projekcie ma 3) zasadnicze cele: 1)rozwijanie indywidualnych umiejętności liderskich każdego z uczestników, które będą mogli wykorzystać zarówno w biznesie, miejscu pracy, jak i przy realizacji projektów społecznych. Uczestnicy dowiedzą się kim jest lider, poznają jego funkcje i zadania. Poznają swoje mocne i słabe strony liderskie i zaplanują ich rozwój. 2)Kolejnym celem jest integracja społeczna, umożliwiona poprzez obecność w środowisku międzynarodowym, jak i umiejętności komunikacji interkulturowej. 3 celem jest danie szansy edukacyjnej dzieci i młodziezy z regionu, na spędzanie czasu wolnego w wartościowy sposób, pełen relaksu, zrozumienia i nabywania kompetencji. By w ten sposób nabrali szacunku do siebie i do innych. By poznali pozytywne wartości, których często nie znają. 
Zależy nam by wolontariuszy EVS oraz naszych wolontariuszy polskich nauczyć postawy aktywności obywatelskiej, kreatywności, elastyczności w pracy, umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i logicznego myślenia – analizowania faktów i wyciągania wniosków. 
Kontakt z obcokrajowcami, zaspokaja potrzebę poznawania odmiennych kultur oraz jest okazją do przełamywania stereotypów kulturowych, otwarcia się na różne nacje oraz budowania poczucia świadomego i aktywnego obywatelstwa europejskiego oraz poprawy swoich zdolności lingwistycznych. 

Efektami projektu będzie poszerzenie uczestnictwa młodzieży w projektach edukacji pozaformalnej, wypracowanie metod wspierających uczenie się i promowanie samego siebie, podniesienie umiejętności przydatnych na rynku pracy, rozwój pozytywnych postaw wśród młodzieży, przełamanie barier, które wywierają negatywny wpływ na rozwój i powstrzymują młodych przed realizacją celów oraz wsparcie w rozwoju osobistym. 

Aktualności