P.E.A.C.E- 
Personal education through activity, creativity and exchange

Biorąc pod uwagę alarmujące dane na temat stanu bezrobocia wśród młodych ludzi w Europie, problem ten można bez wątpienia uznać za najpoważniejszy spośród tych, z którymi obecnie zmaga się młodzież. Obserwując działania europejskich polityków,
nie sposób jednak nie odnieść wrażenia, że brak im pomysłów na ratowanie „prawie straconego pokolenia” (Toporowski 2013, s. 1). Wymienia się wiele powodów wysokiego bezrobocia wśród młodzieży, ale dwa wydają się najistotniejsze: brak kwalifikacji odpowiadających aktualnemu rynkowi pracy oraz brak wymaganego przez pracodawców doświadczenia zawodowego. Ponadto,
jak piszą autorzy programu „Młodzi na rynku pracy”, „W sytuacji przedłużającego się kryzysu, którego efekty widoczne są również na polskim rynku pracy, problem stanowi również niewystarczająca liczba ofert pracy” (MPiPS 2012, s. 2). Stopa bezrobocia wśród młodzieży w Unii Europejskiej w 2012 r. osiągnęła rekordowy poziom. Rok później utrzymywała się na zbliżonej wysokości i – jak pisze Toporowski (2013, s. 1) – „jest mało prawdopodobne, aby spadła w najbliższym czasie”. Dane Komisji Europejskiej wskazują, że nie pracuje ok. 6 mln Europejczyków w wieku do 25 roku życia. W trzecim kwartale 2013 r. stopa bezrobocia wśród młodych
ludzi w Unii Europejskiej wynosiła średnio 23,5% i była ponad dwa razy wyższa od analogicznego wskaźnika dla dorosłych (Eurostat 2013).Kraje o najwyższej stopie bezrobocia wśród młodzieży w 2013 r. to Grecja (58,4%) i Hiszpania (55,7%); nieco lepiej sytuacja przedstawia się w Portugalii (38,2%), we Włoszech (37,8%) i na Słowacji (35,1%). Na drugim biegunie znajdują się Niemcy
i Austria, jako jedyne kraje z jednocyfrowym wskaźnikiem.
W naszej Fundacji gościmy wolontariuszy EVS od 2010 roku. Początkowo były to głównie na działania długoterminowe. Natomiast obecnie łączymy w tym samym czasie projekty długo i krótkoterminowe. Wynika to z faktu, że nie każdy człowiek młody bez kwalifikacji jest gotów wyjechać za granicę na dłuższy czas. Konfrontacja wolontariusza krótkoterminowego i długoterminowego z naszego doświadczenia wpływa pozytywnie na jego zmianę osobową /coaching osobisty, zmiana postaw, sposobu myślenia/.
Goszczenie wolontariuszy krótkoterminowych zapoczątkowane zostało wykonanym w 2012 roku sondażem. Na podstawie którego: 90% goszczonych przez nas wolontariuszy po projekcie otrzymało pracę zawodową.  Narzędzia dane na projekcie: zwłaszcza rozwój umiejętności przywódcze, zarządzanie czasem, rozwój kreatywności i samodzielności,  wpłynęły pozytywnie na rozwój potencjału byłych wolontariuszy. W związku z powyższym rocznie w Fundacji CAT pracuje ok 35 wolontariuszy., głównie z Europy Zachodniej, której doskwiera największe bezrobocie /to oni są też najlepszym nośnikiem informacji i wsparciem dla polskiej grupy NEET oraz młodzieży z mniejszymi szansami.  

CELE PROJEKTU:
-wyposażenie młodych osób w kompetencje kluczowe i miękkie tj.  komunikacja w j. angielskim /często też innych języków, w jakim komunikują się wolontariusze/ , zarządzanie finansami, kompetencje liderskie
-zwiększenie poczucia integralności i tożsamości europejskiej wśród uczestników projektu poprzez obcowanie z innymi kulturami
-zwiększenie wiedzy dotyczącej kultury krajów biorących udział w projekcie
- aktywizacja lokalnych społeczności i budowa tolerancji do odmienności
- zwiększenie świadomości o samostanowieniu w decyzjach życiowych, rodzinnych i zawodowych.
- zwiększenie poczucia własnej wartości wśród zagranicznych wolontariuszy oraz wśród uczestników polskich, z którymi pracują wolontariusze.

Aktualnie gościmy:

Nestor 03/07/2018-30/08/2018

Dowiedz się więcej
Obrazek